Kraina czarów - logo
Zawiszy Czarnego 7A Katowice (osiedle Tysiąclecia)608 921 388 kontakt@krainaczarow.net

Regulamin

REGULAMIN SALI ZABAW KRAINA CZARÓW

 1. Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku do 12 lat
 2. Koszt pobytu dziecka w Sali Zabaw jest zgodny z aktualnie obowiązującym cennikiem
 3. Bilet wstępu obowiązuje każde dziecko do 12 r. ż. mogące aktywnie korzystać z atrakcji i zabawek dostępnych na Sali Zabaw. Opiekunowie/Rodzice mają obowiązek wykupić bilet wstępu dla dziecka, które korzysta z atrakcji Sali Zabaw.
 4. Zakup biletu przez klienta jest równoznaczny z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem Sali Zabaw i jego akceptacją.
 5. Za niewykorzystany bilet prowadzący Salę Zabaw nie zwraca pieniędzy.
 6. Bilet Ulgowy – tj. 50% ceny regularnej dla biletów godzinowych, obowiązuje tylko dzieci z niepełnosprawnością, na podstawie przedstawionego orzeczenia lekarskiego lub legitymacji.
 7. Dzieci i Opiekunowie mogą przebywać w Sali Zabaw wyłącznie w skarpetkach lub rajstopach. Nie ma możliwości wchodzenia na salę w obuwiu zmiennym.
 8. Okrycia wierzchnie należy zostawić w szatni przed wejściem na Salę Zabaw
 9. Dzieci mogą korzystać z atrakcji Sali zabaw oraz przebywać na jej terenie wyłącznie pod opieka osób dorosłych/opiekunów, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo (nie dotyczy usługi „Opieka nad Dzieckiem”).
 10. Za kartę-kluczyk odpowiada opiekun/rodzic.
 11. Właściciel oraz personel Sali Zabaw nie odpowiada za szkody oraz bezpieczeństwo dzieci korzystających z atrakcji Sali Zabaw niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz niezgodnie z niniejszym Regulaminem
 12. Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzane na osobach i mieniu przez Dzieci pozostające pod ich opieką.
 13. Dzieci korzystające z Sali Zabaw nie powinny mieć założonych okularów, zegarków, łańcuszków oraz innych ostrych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla dziecka lub innych uczestników zabawy
 14. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz innych substancji odurzających, a także wprowadzania zwierząt.
 15. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje całkowity zakaz wnoszenie jedzenia oraz napojów zakupionych poza obiektem.
 16. Jedzenie oraz napoje zakupione w kawiarni należy spożywać wyłącznie przy stolikach w kawiarni.
 17. Właściciel oraz personel Sali Zabaw nie odpowiada za rzeczy zgubione lub pozostawione przez Klientów
 18. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych, podczas których zostanie pokrzywdzone dziecko lub opiekun, należy zgłosić ten fakt na piśmie bezzwłocznie pracownikowi Sali Zabaw.
 19. Wszelkie roszczenia zgłoszone po opuszczeniu Sali Zabaw mogą zostać uznane za bezzasadne.
 20. Ze względów bezpieczeństwa na terenie Sali Zabaw zabrania się:
 • wspinania się po siatce na zewnętrznych i wewnętrznych ścianach konstrukcji zabawowej
 • popychania innych dzieci
 • wynoszenia piłeczek z basenu
 • wnoszenia, spożywania jedzenia i napojów w strefie zabawowej
 • zjeżdżania głowa w dół, skakania ze zjeżdżalni, poruszania się w przeciwnym kierunku niż kierunek zjeżdżania
 • niszczenia elementów konstrukcji oraz innych elementów wyposażenia Sali Zabaw
 • dodatkowo na trampolinie może znajdować się w danym momencie tylko jedna osoba. 

21.W przypadku zniszczeń, zabrudzeń mienia lub konieczności zastosowania środków nie ujętych w oświadczeniu – personel sali zabaw zastrzega sobie prawo do obciążenia opiekuna kosztami naprawy szkód.

22.Pracownik Sali Zabaw może odmówić przyjęcia dziecka lub skrócić jego pobyt, jeśli swoim zachowaniem zagraża ono innym uczestnikom zabawy.

23.Rodzice / opiekunowie zobowiązują się nie przyprowadzać chorych dzieci. Pracownik Sali Zabaw może odmówić wstępu dzieciom z widocznymi objawami chorób.

24.Sala Zabaw ma prawo umieszczać na swojej stronie internetowej oraz w innych materiałach promujących, fotografie Dzieci przebywających w Sali Zabaw. Materiały umieszczane są bezpłatnie.

25.Sala zabaw zobowiązane jest do usunięcia zdjęć, o których wyżej mowa na wniosek Opiekuna w terminie do 48 godzin.

26.Sala zabaw nie jest zobowiązana do usunięcia w/w materiałów, jeśli Dziecko przedstawione jest na zdjęciu w sposób nie wymagający uzyskania zezwolenia w myśl art. 81 ust. 2 punkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Dz.U. z 2006 r. nr.90 poz. 631 /.

27.Dodatkowe opłaty obowiązujące w Sali Zabaw:

 • zgubienie kluczyka z szafki 15 zł
 • zgubienie karty magnetycznej wstępu 50 zł

28.We wszystkich sprawach nie objętych Regulaminem decyduje/rozstrzyga właściciel Sali Zabaw.

ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY!

Regulamin obowiązuje od 23.11.2022r


 

Regulamin Urodzin

 1. W ramach imprezy urodzinowej jej uczestnicy otrzymują do wyłącznej dyspozycji wskazaną przez pracowników Sali Zabaw  „Kraina Czarów” wydzielona salkę urodzinową na 15 minut przed rozpoczęciem imprezy urodzinowej.
 2. Rezerwacji imprezy można dokonać osobiście, telefonicznie, bądź też pocztą elektroniczną. Sala Zabaw „Kraina Czarów” zastrzega prawo odmowy organizacji urodzin.
 3. Sala Zabaw „Kraina Czarów” organizuje imprezy urodzinowe od poniedziałku do niedzieli w godzinach funkcjonowania obiektu.
 4. Potwierdzeniem rezerwacji urodzin jest wypełnienie „Formularza Urodzinowego” dostępnego w recepcji Sali Zabaw „Kraina Czarów” oraz  wpłacenie zadatku w wysokości  minimum 100 pln
 5. Zadatek należy wpłacić gotówką w recepcji Sali Zabaw „Kraina Czarów” lub przelewem na konto organizatora nr. 12 1140 2004 0000 3402 7504 9756
 6. W przypadku wpłaty zadatku przelewem jako datę zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na koncie organizatora. W tylule przelewu należy wpisać imię nazwisko oraz datę imprezy urodzinowej.
 7. Rezerwacja terminu urodzin bez wpłaconego zadatku ważna jest 3 dni robocze od daty wpisanej na „Formularzu Urodzinowym”. Po upływie tego terminu i braku wpłaconego zadatku rezerwacja jest automatycznie anulowana.
 8. Zadatek musi zostać wpłacony najpóźniej 3 dni robocze od daty dokonania rezerwacji. Brak wpłaconego zadatku w powyższym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 9. Koszt imprezy urodzinowej określony jest w Cenniku Sali Zabaw „Kraina Czarów”. Wpłacony zadatek dotyczy konkretnego terminu urodzin i jest bezzwrotny w przypadku rezygnacji.
 10. W przypadku zdarzeń losowych dopuszcza się zmianę terminu imprezy urodzinowej (na kolejny wolny dla organizatora termin) pod warunkiem że ten fakt zostanie zgłoszony organizatorowi nie później niż na 5dni przed rozpoczęciem imprezy.
 11. Wszelkie szczegóły lub zmiany dot. organizacji imprezy urodzinowej należy zgłaszać nie później niż na 7 dni przed planowana data imprezy (z wyjątkiem ilości gości, których liczbę należy potwierdzić najpóźniej dzień przed imprezą) .
 12. Poczęstunek w trakcie imprezy urodzinowej może być spożywany przez jej uczestników wyłącznie w salce urodzinowej.
 13. Serwowane w trakcie Imprezy Urodzinowej poczęstunki zawierają:
 • Pakiet słodyczowy 

-0,5 l napoju / osobę (w tym sok owocowy oraz woda niegazowana – bez limitu) podawane w dzbankach

- 3 rodzaje słodyczy ( np. chrupki, chipsy, ciasteczka, paluszki, cukierki, żelki, popcorn itp )– podawane w miseczkach

 • Pakiet bezglutenowy

-0,5 l napoju / osobę (w tym sok owocowy oraz woda niegazowana – bez limitu) podawane w dzbankach

- 3 rodzaje słodyczy (np. chrupki bezglutenowe, ciasteczka bezglutenowe, żelki bezglutenowe) oraz owoce.

 • Pakiet owocowy- słodyczowy

- 0,5 l napoju / osobę (w tym sok owocowy oraz woda niegazowana – bez limitu) podawane w dzbankach

- 2 rodzaje słodyczy ( np. chrupki, chipsy, ciasteczka, paluszki, cukierki, żelki, popcorn itp )– podawane w miseczkach

- 3 rodzaje owoców sezonowych podawanych na talerzykach

15. Po wyczerpaniu powyższych produktów klient ma prawo dokupić dodatkowe artykuły zgodnie z cennikiem obowiązującym w kawiarni Sali Zabaw „Kraina Czarów”

16. Zabrania się wnoszenia na teren Sali Zabaw „Kraina Czarów” przez uczestników imprezy urodzinowej lub rodziców / opiekunów własnego jedzenia oraz napojów.

17. Impreza urodzinowa  trwa 2 godziny i na ten czas ważna jest rezerwacja salki urodzinowej na wyłączność dla Solenizanta oraz Gości oraz opieka Animatora

18. Przy organizacji urodzin, opieka Animatora na czas 2h jest bezpłatna. O ilości Animatorów prowadzących imprezę i atrakcję urodzinowe, decyduje Sala Zabaw Kraina Czarów. Koszt wynajmu kolejnego animatora wynosi 200zł/2h

19. Czas naliczany jest od godziny rozpoczęcia imprezy zapisanej w Formularzu Urodzinowym.

20. Do wyznaczonego czasu imprezy doliczane jest dodatkowe 30 min GRATIS na swobodne wyjście Gości. Po tym czasie (2 godz. 30 min) za pobyt każdego dziecka w Sali zabaw naliczana jest dodatkowa standardowa opłata zgodnie z cennikiem Sali Zabaw w rozliczeniu minutowym - za wszystkich gości wraz z solenizantem. 

21. W dodatkowym czasie dzieci mogą przebywać na terenie Sali zabaw ale mogą zostać poproszone przez Animatora o opuszczenie salki urodzinowej w zależności od planowanych imprez w Sali zabaw.

22. Minimalna ilość uczestników imprezy urodzinowej wraz z Solenizantem  wynosi  6 osób (za uczestnika imprezy urodzinowej uważa się dziecko w wieku od 1-12 lat).

23. Jeżeli liczba uczestników imprezy jest mniejsza niż 6 osób zamawiający imprezę zobowiązany jest do zapłaty urodzinowych biletów wstępu dla 6 osób,

24. Przy rozliczeniu biletów, poczęstunku i pakietu, brana jest pod uwagę ostatecznie zadeklarowana ilość gości (najpóźniej dzień przed planowaną imprezą urodzinową). W sytuacja, gdy gości urodzinowych jest więcej niż zakładano, zostają dodani do rachunku.

25. Sala Zabaw „Kraina Czarów” zastrzega sobie prawo anulowania zamówionej imprezy z przyczyn od niej niezależnych. Sala Zabaw „Kraina Czarów” zawiadamia osobę zamawiającą organizację imprezy urodzinowej, o ile to możliwe niezwłocznie pod numer telefonu komórkowego / adres e-mail podany w Formularzu Urodzinowym.    W takim wypadku zapłacony zadatek zostaje zwrócony.

26. Osoba zamawiająca organizację imprezy urodzinowej w Sali Zabaw ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez grupę osób (dzieci) podczas jej przebywania na terenie Sali Zabaw.

27. Osoba zamawiająca organizację imprezy urodzinowej ponosi odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo osób biorących udział w imprezie urodzinowej w Sali Zabaw „Kraina Czarów”.

28. Promocje nie łączą się. Kupony promocyjne dotyczące wejść indywidualnych nie dotyczą imprez urodzinowych.

29. Kupony promocyjne dotyczące urodzin obowiązują w okresie wskazanym na kuponie. Chęć wykorzystania kuponu urodzinowego należy zgłosić w momencie zapisywania imprezy urodzinowej- osobiście, drogą telefoniczną lub mailową. Nie ma możliwości skorzystania z kuponu urodzinowego bez uprzedniego zgłoszenia tego w trakcie zapisywania imprezy.

30. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem ogólnym korzystania z Sali Zabaw „ Kraina Czarów”.

Regulamin zakupu biletów online

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady płatności elektronicznych w przypadku zakupu biletów do Sali Zabaw Kraina Czarów, przez stronę internetową www.krainaczarow.net  zarządzaną przez BARTEN SP Z O O, ul. Graniczna 63B/10, 40-272 Katowice, KRS 0000505420, NIP 9541187598 adres elektroniczny: kontakt@krainaczarow.net, tel: +48 608 921 388. – zwana dalej Kraina Czarów
 2. Przed dokonaniem płatności za bilety Klient zobowiązany będzie do akceptacji niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie wypełniania formularza rejestracji.

§ 2 Zakup biletów online

 1. Bilety do Krainy Czarów można zakupić online poprzez stronę www.krainaczarow.net/kup-bilet
 2. W celu zakupu biletów należy uzupełnić wszystkie niezbędne dane określone w formularzu zamówienia oraz postępować zgodnie z kolejnymi pojawiającymi się instrukcjami.
 3. Klient może zakupić na Stronie dowolną ilość biletów zgodnie z ich dostępnością.W trakcie zakupu Klient zobowiązany jest do wskazania daty i godziny wizyty, na którą kupuje bilety, lub dokonać zakupu mając 30 dni na realizację vouchera
 4. Zakup biletów przez Stronę nie uprawnia do wejścia na teren Krainy Czarów bez kolejki.
 5. Wyrażenie zgody na stosowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’u podczas czynności zmierzających do zawarcia umowy jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sali Zabaw Kraina Czarów
 6. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści Regulaminu.
 7. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 3 Płatność online

 1. Płatność za bilety będzie możliwa za pomocą serwisu Blue Media S.A, na którą to stronę Klient zostanie przekierowany bezpośrednio po założeniu zamówienia. Płatność odbędzie się na zasadach określonych w regulaminie dokonywania wpłat za pośrednictwem Blue Media S.A
 2. Klient będzie miał możliwość dokonania zapłaty za pomocą form płatności udostępnionych na Blue Media S.A, Dostępne formy płatności:
  Karty płatnicze:Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
 3. Cena biletu jest wiążąca według chwili zamówienia, a Klient zobowiązany jest do dokonania płatności jednorazowo, bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W momencie przekierowania Klienta do systemu płatności internetowej Blue Media S.A ma on dwadzieścia minut na dokonanie zapłaty za zamówienie. 
 4. Po dokonaniu zakupu za pośrednictwem Strony, Klient otrzyma wiadomość na wskazany w formularzu adres e-mail z potwierdzeniem transakcji, zawierającą datę i godzinę wykupionego wejścia lub z terminem ważności vouchera
 5. Każda sprzedaż jest potwierdzana paragonem. Klient może zgłosić żądanie wystawienia faktury VAT w czasie prawem przewidzianym. W tym wypadku w trakcie składania zamówienia, w formularzu musi dodatkowo oznaczyć potrzebę wystawienia faktury i uzupełnić poprawnie dane.

§ 4 Zwroty, wymiana i reklamacje

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, gdyż prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi lub sportowymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. 
 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu strony z zakupem biletów, należy niezwłocznie skontaktować się z Krainą Czarów wysyłając wiadomość e-miał na adres: kontakt@krainaczarow.net . Podstawą skutecznego dokonania reklamacji z jednego z powyższych tytułów będzie otrzymanie przez Zarządzającego wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 3. Reklamacja, o której mowa w ust. 2 powyżej zostanie rozpatrzona przez Zarządzającego zgodnie z procedurą reklamacyjną.
 4. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać w trybie przewidzianym w regulaminie serwisu Blue Media S.A. dostępnym na stronie internetowej.
 5. Reklamacje, o których mowa w ust. 4 powyżej będą rozpatrywane przez zarządzającego serwisem Blue Media S.A.
 6. Zakupione bilety z określonym terminem wizyty mogą zostać wymienione pod warunkiem zgłoszenia chęci wymiany najpóźniej 7 dni przed wykupionym terminem i dostępności preferowanego przez Klienta nowego terminu wizyty.
 7. Vouchery z określonym terminem ważności (np.30 dni od dnia zakupu) co do zasady, biletów okresowych, których termin ważności się rozpoczął, nie można zwracać. W szczególnych, losowych przypadkach, decyzja o ewentualnym zwrocie biletu będzie rozpatrywana indywidualnie przez Usługodawcę. W tym przypadku konieczny jest kontakt na adres mailowy kontakt@krainaczarow.net
 8. W przypadku zapłaty ceny przez Klienta i braku możliwości realizacji zamówienia przez Zarządzającego, cena biletu podlega zwrotowi w całości.
 9. Zwrot następuje gotówką lub przelewem na konto wskazane przez Klienta.

§ 5 Zmiany Regulaminu

 1. Zarządzający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn.
 2. Jako ważne przyczyny uzasadniające zmianę niniejszego regulaminu traktuje się:
 • zmiany przepisów prawnych;
 • istotne zmiany w zakresie prowadzonej przez Zarządzającego działalności, w szczególności zmiana zakresu świadczonych usług czy wprowadzenie nowych usług lub zmian w dotychczasowych usługach.

      3.O każdej zmianie Regulaminu Zarządzający poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na swojej stronie internetowej: www.krainaczarow.net

      4.Zmiany niniejszego regulaminu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych po terminie wprowadzenia zmiany.

 

 

Polityka Cookies